همسر شهید سلگی

  • کسانی در این ماجرای تاریخی حضور داشتند که کمتر دیده شدند و از آنها سخنی به میان نیامد، کسانی همچون همان ۲۰ پاسداری که زیر تابوت را گرفتند، دورتادور قبر را احاطه کردند و برخی از آنها که در جریان تدفین هم سهیم بودند.