الف

  • پروژه سیاه آقای «ح. الف» !

    بعد از بررسی اجمالی این موضوع مشخص می شود که در این پرونده نیز پای مشاور سیاه فدراسیون وزنه برداری «ح. الف» در میان است. مشاوری که خط و مشی فدراسیون وزنه برداری را هدایت می کند و با این اقدام سعی در خدشه دار کردن شخصیت سلیمی داشته است.