تأییدیه

  • با توجه به عدم صدور تأییدیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای کمپ شفق، این کمپ از روز آینده (دوشنبه) تا زمان اخذ تأییدیه وزارت بهداشت تعطیل می شود.

  • رئیس اداره کل خدمات فناوری اطلاعات و توسعه بانکداری نوین بانک سپه خبر داد:

    پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه: رئیس اداره کل خدمات فناوری اطلاعات و توسعه بانکداری نوین بانک سپه، از راه اندازی سامانه تأییدیه چک به عنوان یکی از جدیدترین خدمات بانک سپه خبر کرد.