تذکر به روحانی

  • مطالبات 2 ساله از دولت؛

    دوران ریاست‌جمهوری کنونی به میانه خود رسیده و دولت یازدهم به سال سوم خویش وارد شده است. در دو سالی که گذشته دولت محترم زحمات فراوانی را متحمل شده و ضعف‌هایی نیز روبه‌رو بوده که با تذکرات جدی رهبر انقاب به همراه بود.