تصاویر کودتا

  • وقتی آیت الله ...

    تجاری که به صادق قطب‌زاده کمک مالی می‌کردند عبارتند از: ویل آلون مشاور پرون دیکتاتور آرژانتین، داب صاحب شرکت زیمنس، اوگوه و اشمیت که این سرمایه‌داران مبلغ ۶۰ هزار دلار توسط مهدوی روحانی‌نما برای صادق قطب‌زاده فرستاده‌اند.