همسر امام

  • روزی به احمد آقا گفتم: به این اطبا بگویید عمل نکنند. حالا هرچه هست با دارو معالجه کنند ولی احتمال این مرض قوی هیچ به ذهن ما نمی‌آمد، و آقا هم خبر نداشت، تا آخر فقط احمد آقا خبر داشت.