پول های بلوکه شده ایران

  • ارقام متفاوتی از پول‌های بلوکه شده ایران از ۲۰ هزار میلیارددلار تا ۱۸۰ هزار میلیارد دلار مطرح می‌کنند، اوباما به تازگی با چرخشی ۱۸۰ درجه‌ رقم ۱۰۰ هزار میلیارد دلار قبلی را به ۵۰ هزار میلیارد دلار تغییر داده است، در داخل کشور هم ارقام متفاوتی اعلام می‌کنند که ظاهرا ماجرای سیاسی پشت پرده اینها است.