دشت سیلاخور

  • فرماندار دورود:

    فرماندار شهرستان دورودگفت: در دشت سیلاخور چاه های غیرمجاز افزایش پیدا کرده و آب سفره های زیرزمینی نیز کاهش پیدا کرده که این موضوع در آینده باعث کم آبی و خشک شدن این دشت خواهد شد.