شرکت شهرک های صنعتی لرستان

  • مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان:

    مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان با اشاره به اینکه ۸۵ واحد تولیدی لرستان در تملک بانک است، گفت: متأسفانه لرستان از نظر تملک واحدهای صنعتی توسط بانک‌ها، پنجمین استان کشور است.