با نظر هیئت دولت زرگر استاندار اصفهان شد.

به گزارش افکارنیوز ، با نظر هیئت دولت زرگر به عنوان استاندار اصفهان معرفی شد.

با توجه به اینکه چند زمانی بین آقایان جوادی و زرگر به عنوان استاندار اصفهان از طرف گروه ها و تشکل ها و نمایندگان مجلس صحبت هایی مطرح بود سرانجام با نظر هیئت دولت زرگر به عنوان استاندار اصفهان معرفی شد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات