عکس>  عکس روز- همشهری آنلاین: اعضای ائتلاف سه گانه با حضور در حرم مطهر حضرت امام خمینی (ره) با آرمان های رهبر کبیر انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند.

تجدید بیعت اعضای ائتلاف سه گانه با آرمان های امام (ره)

اعضای ائتلاف سه گانه با حضور در حرم مطهر حضرت امام خمینی (ره) با آرمان های رهبر کبیر انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند

تجدید بیعت اعضای ائتلاف سه گانه با آرمان های امام (ره)

اعضای ائتلاف سه گانه با حضور در حرم مطهر حضرت امام خمینی (ره) با آرمان های رهبر کبیر انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند

تجدید بیعت اعضای ائتلاف سه گانه با آرمان های امام (ره)

اعضای ائتلاف سه گانه با حضور در حرم مطهر حضرت امام خمینی (ره) با آرمان های رهبر کبیر انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند

تجدید بیعت اعضای ائتلاف سه گانه با آرمان های امام (ره)

اعضای ائتلاف سه گانه با حضور در حرم مطهر حضرت امام خمینی (ره) با آرمان های رهبر کبیر انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند

تجدید بیعت اعضای ائتلاف سه گانه با آرمان های امام (ره)

اعضای ائتلاف سه گانه با حضور در حرم مطهر حضرت امام خمینی (ره) با آرمان های رهبر کبیر انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند.

تجدید بیعت اعضای ائتلاف سه گانه با آرمان های امام (ره)

اعضای ائتلاف سه گانه با حضور در حرم مطهر حضرت امام خمینی (ره) با آرمان های رهبر کبیر انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند

تجدید بیعت اعضای ائتلاف سه گانه با آرمان های امام (ره)

اعضای ائتلاف سه گانه با حضور در حرم مطهر حضرت امام خمینی (ره) با آرمان های رهبر کبیر انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند

تجدید بیعت اعضای ائتلاف سه گانه با آرمان های امام (ره)

اعضای ائتلاف سه گانه با حضور در حرم مطهر حضرت امام خمینی (ره) با آرمان های رهبر کبیر انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند

تجدید بیعت اعضای ائتلاف سه گانه با آرمان های امام (ره)

اعضای ائتلاف سه گانه با حضور در حرم مطهر حضرت امام خمینی (ره) با آرمان های رهبر کبیر انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند

تجدید بیعت اعضای ائتلاف سه گانه با آرمان های امام (ره)

اعضای ائتلاف سه گانه با حضور در حرم مطهر حضرت امام خمینی (ره) با آرمان های رهبر کبیر انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند

تجدید بیعت اعضای ائتلاف سه گانه با آرمان های امام (ره)

اعضای ائتلاف سه گانه با حضور در حرم مطهر حضرت امام خمینی (ره) با آرمان های رهبر کبیر انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند


تصاویر: علی قبرلو (همشهری آنلاین) ، مهر و فارس

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات