عکس>  عکس روز- همشهری آنلاین: قشم نزدیک ترین جزیره ایرانی خلیج فارس به سرزمین اصلی در استان هرمزگان است. به دلیل نبود راه ارتباط زمینی به قشم خودروهایی که قصد رفتن به قشم دارند از بندر پل از توابع شهرستان بندر خمیر که نزدیکترین نقطه خشکی به قشم است توسط بارج و یدک کش به بندر لافت در جزیره قشم منتقل می شود. امید است با تکمیل هرچه سریع تر پل خلیج فارس راه ارتباط زمینی بین این جزیره بزرگ و سرزمین اصلی گشوده شود. تصاویر زیر شیوه حمل خودرو به قشم است که در روزهای ۲۳ و ۲۴ اسفند ۱۳۹۱ گرفته شده است.

حمل خودروها از بندر پل در ساحل خلیج فارس به جزیره قشم

عکس از: علی صباغیان

حمل خودروها از پل در ساحل خلیج فارس به جزیره قشم

عکس از: علی صباغیان

حمل خودروها از بندر پل در ساحل خلیج فارس به جزیره قشم

عکس از: علی صباغیان

حمل خودروها از بندر پل در ساحل خلیج فارس به جزیره قشم

عکس از: علی صباغیان

حمل خودروها از بندر پل در ساحل خلیج فارس به جزیره قشم

عکس از: علی صباغیان

حمل خودروها از بندر پل در ساحل خلیج فارس به جزیره قشم

عکس از: علی صباغیان

حمل خودروها از بندر پل در ساحل خلیج فارس به جزیره قشم

عکس از: علی صباغیان

حمل خودروها از بندر پل در ساحل خلیج فارس به جزیره قشم

عکس از: علی صباغیان

حمل خودروها از بندر پل در ساحل خلیج فارس به جزیره قشم

عکس از: علی صباغیان

حمل خودروها از بندر پل در ساحل خلیج فارس به جزیره قشم

عکس از: علی صباغیان

حمل خودروها از بندر پل در ساحل خلیج فارس به جزیره قشم

عکس از: علی صباغیان

حمل خودروها از بندر پل در ساحل خلیج فارس به جزیره قشم

عکس از: علی صباغیان

حمل خودروها از بندر پل در ساحل خلیج فارس به جزیره قشم

عکس از: علی صباغیان

حمل خودروها از بندر پل در ساحل خلیج فارس به جزیره قشم

عکس از: علی صباغیان

حمل خودروها از بندر پل در ساحل خلیج فارس به جزیره قشم

عکس از: علی صباغیان

حمل خودروها از بندر پل در ساحل خلیج فارس به جزیره قشم

عکس از: علی صباغیان

حمل خودروها از بندر پل در ساحل خلیج فارس به جزیره قشم

عکس از: علی صباغیان

حمل خودروها از بندر پل در ساحل خلیج فارس به جزیره قشم

عکس از: علی صباغیان

حمل خودروها از بندر پل در ساحل خلیج فارس به جزیره قشم

عکس از: علی صباغیان

حمل خودروها از بندر پل در ساحل خلیج فارس به جزیره قشم

عکس از: علی صباغیان
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات