گروهی از دانشمندان دانشگاه مک مستر می گویند فقدان تولید مثل به دلیل رفتارهای مردان است که به بروز یائسگی در زنان می انجامد، لذا مردان را می توان مسؤول بروز یائسگی در زنان دانست.

به گزارش افکارنیوز ، در این پژوهش، یائسگی پیامد ناخواسته ای است که به علت ترجیح و رغبت مردان به زنان جوان تر ایجاد می شود.

پژوهش ها بر این اصل استوار بوده که یائسگی از تداوم تولید مثل جلوگیری می کند، ولی پژوهشگران این دانشگاه نتیجه گیری کرده اند که این فقدان تولیدمثل است که به بروز یائسگی می انجامد.

پژوهشگران دریافته اند که با گذشت زمان، رقابت در میان مردان تمام سنین در یافتن همسر جوان تر سبب شده است شانس تولیدمثل در زنان سالمند تر به مقیاس وسیع کاهش یابد. فشارهای انتخاب طبیعی بر بقای حیات گونه ها از طریق تناسب فردی استوار است و به این جهت در عین حال که احتمال تولیدمثل بسیار زیاد است، از باروری در زنان نیز حفاظت می شود.

به گفته این محققان، یائسگی از جهاتی شبیه پیری است ولی متفاوت از آن نیز هست؛ زیرا مانند یک جریان همه یا هیچ است که به علت مبارزه در یافتن همسر جوان تر با شتاب پیش می رود. اگرچه اعتقاد بر آن است که یائسگی منحصراً در انسان دیده می شود، ولی هنوز کسی نتوانسته است توجیه رضایت بخشی برای علت بروز آن عرضه کند.

پژوهشگران در این بررسی از انگاره های کامپیوتری استفاده کرده اند که نشان می دهد چگونه ترجیح مرد دریافتن همسر جوان تر ممکن است به انباشت موتاسیون هایی (جهش هایی) منتهی شود که برای باروری زن دارای آثار مخرب است و در نتیجه به ایجاد دوره یائسگی منتهی می شود.

این پژوهشگران می گویند: این سوال پیش می آید که جای ناباروری در تکامل کجاست؟ ناباروری، خلاف اصل کلی انتخاب طبیعی است. در انتخاب طبیعی، باروری و تولیدمثل جا دارد و برای توقف باروری، جایی نیست.

در این نظریه آمده است که اگر زنان نیز مانند مردان تولیدمثل می کردند و مردان به همسران سالمند خود رغبت نشان می دادند، زنان نیز می توانستند مانند مردان در تمام مدت عمر خود قدرت باروری داشته باشند.

نتیجه این پژوهش در PLOS Computational Biology ۲۰۱۳ منتشر شده است.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات