با تصویب مجمع شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور به ریاست وزیر راه و شهرسازی، محمد رحمتی رئیس هیات مدیره و علی نورزاد مدیرعامل این شرکت شدند.

به گزارش افکارنیوز ، مجمع شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور به ریاست وزیر راه و شهرسازی و عضویت وزیر اقتصاد، وزیر صنعت و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تشکیل جلسه داد و محمد رحمتی (وزیر سابق راه) را به عنوان رئیس هیئت مدیره و علی نورزاد را به عنوان مدیرعامل این شرکت انتخاب کردند.

عباس آخوندی قصد داشت مدیرعاملی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل را به محمد رحمتی واگذار کند ولی وی این پیشنهاد را رد کرد و در نهایت با رای ۴ عضو کابینه یازدهم، وزیر سابق راه رئیس هیات مدیره این شرکت شد.

نورزاد پیش از این، معاون برنامه ریزی شرکت مدیریت منابع آب ایران، رئیس داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آب و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ آب و ﺑﺮق (ﺷﻬﯿﺪ ﻋﺒاس پور) بود. احمد صادقی پیش از این به عنوان مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره و معاون وزیر راه و شهرسازی مسئولیت داشت.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات