از سال ۹۱ تعرفه هر پالس تلفن ثابت در استان های هم کد شده با نرخ ۵۷.۸۱ و در استان های هم کد نشده با نرخ ۵۱.۰۳ محاسبه شده. از ۱۵ مرداد ۹۲ هر پالس تلفن ثابت در استان های هم کد شده و نشده به ۵۸.۷۱ افزایش یافته است.

به گزارش افکارنیوز ، مطابق رسم همیشه قبوض تلفن ثابت ۱۵ هر ماه فرد محاسبه می شود.

قبوض ۱۵ مهر ۹۲ دچار تغییراتی شده است.  از ابتدای سال ۹۱ با مصوبه شورای رقابت شرکت مخابرات،  تعرفه هر پالس را از ۴۴.۷ ریال به ۵۱.۰۳ ریال افزایش داد.

رئیس شورای رقابت می گوید: تلفن ثابت جز خدمات انحصاری است و از این رو این شورا باید تعرفه تلفن ثابت مخابرات را تعیین کند.

به این ترتیب بیش از یک سال است که تعرفه هر پالس تلفن ثابت در استان های هم کد شده با نرخ ۵۷.۸۱ و در استان های هم کد نشده با نرخ ۵۱.۰۳ محاسبه می شود.

اکنون و در صورت حساب ۱۵/۵/۹۲ تا ۱۵/۷/۹۲ تلفن ثابت، تعرفه تغییر کرده؛ زیرا برای سال ۹۲ نیز شرکت مخابرات ایران با کسب اجازه از شورای رقابت تعرفه پالس را به ۵۸.۷۱ افزایش داده است. مخابرات طبق مجوز شورای رقابت می توانست تعرفه ۵۱.۰۳ تا ۶۱.۸ ریال را تعیین کند که تعرفه ۵۸.۷۱ ریال را اعمال کرده است.

بنابراین با تغییر تعرفه پالس که مبنای محاسبه تعرفه های مخابراتی است، تعرفه ها در بخش های مختلف مرتبط با تلفن ثابت افزایش یافته است.

تعرفه های جدید در جدول ذیل آمده است. اعداد این جدول عینا از سایت رسمی شرکت مخابرات ایران استخراج شده است:

نوع تماس هزینه (ریال)
ثابت به ثابت شهری ۷۱ /۵۸
ثابت به ثابت بین شهری (از زون ۱ تا زون ۴) از ۴۴ /۷۱ تا ۸۸ /۴۱
مکالمه ثابت به همراه اول شهری ۶۷
مکالمه ثابت به همراه اول بین شهری ۴ /۳۹
مکالمه ثابت به ایرانسل ۷۵۰
تلفن ثابت به رایتل ۶۲۵
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات