بنظر میرسد باید گفت ، آری ، آقای شریعتمداری شما متهمید !! متهمید که مدار آمریکا شناسیتان را با رهبر معظم انقلاب تنظیم کرده اید و در اغلب موارد نظر ایشان را در قالب رسانه مطرح میکنید ، متهمید که اعتقاد دارید نباید به سادگی در زمین غربی ها بازی کرد و اجازه زیاده خواهی به آنها داد

ماجرای توافق هسته ای و مباحث پیرامون آن دارای پیچیدگی های خاص خود است . بیش از دوازده سال است که باب مذاکرات با همه فرازها و نشیبهایش باز شده و در بیشتر این مدت ایران و تیمهای مذاکره کننده سعی در جلب رضایت و نظر طرف مقابل که امروز 5+1 است داشته اند . از آن طرف تیم مقابل به رهبری آنچه در فرهنگ ایران اسلامی شیطان بزرگ نامیده میشود یعنی آمریکا ، تقریبا در همه ی این دوران به جز مدتی که ایران با دست بالا در بحث حاضر شد، از یک مدل مذاکراتی آنهم مدل " دبه " استفاده کرده و موفقیتهایی را نیز بدست آورده است .

 

برخی از موفقیتهای بدست آمده برای غربی ها بهای بسیار سنگینی برای کشورمان داشته است ، بعنوان مثال در علمی که کاملا بومی بوده و تنها در سایه تلاشهای دانشمندان داخلی تولید شده است ، ترور تعدادی از دانشمندان اصلی و رؤس این علم میتواند ضربه ی سهمگینی به آن وارد نماید ، همچنین تعلیق ها و نابود کردن آنچه با این نوع تلاش کسب شده نیز میتواند برای یک کشور صدمه ، نه بلکه فاجعه محسوب شود . اما با همه ی اینها ملت صبور و مقاوم ایران ، برای رسیدن به آرامش و  خروج از تحریم های غیر انسانی غربی ها باز تن به مذاکره داده و حسن نیت خود را اثبات کرده است .


دوره اخیر مذاکرات را میتوان بر خلاف پروپاگاندای دولتی ها ، پر تنش ترین و سخت ترین دوران مذاکرات هسته ای دانست و این بر نمیگردد مگر به شیوه رفتاری نماینده ی ایرانی مذاکرات .


اگر چه به حق تیم مذاکره کننده را تیمی سالم و مورد تایید مقام معظم رهبری میدانیم ، لیکن این تیم بر اساس اختیارات قانونی ( و گاهی فراتر از قانون) خود ، در مذاکرات مواردی را پذیرفته و تن به خواسته هایی از غربی ها داده که تبعات و اثرات آن ممکن است برای کشور خطرناک و مهلک باشد . پیش نویس توافقنامه ی لوزان یکی از این موارد بود که اگر انتقادات و برخوردهای جدی مردم غیور و برخی از مسئولین دلسوز نبود ، باری سنگی بر کشور تحمیل میگردید .


مقام معظم رهبری در واکنشی دقیق ضمن غیر مستند و کاربردی بودن آن ، بر اساس مواد مطروحه در پیش نویس خطوط قرمزی را تبیین نمودند که قرار شد در بخش تحریر توافقنامه اصلی لحاظ گردد . ایشان همچنین برخی از برخوردها را نیز برای اولین بار و بصورت جدی مطرح کردند ( سخنرانی ایشان در دانشگاه امام حسین ع ) .


علی ایحال چانه زنی های تیم ایرانی و 5+1 یا همان تیم سرسپرده ی آمریکا ادامه یافت . از ابتدا نیز مشخص و مبرهن بود که آمریکایی ها به سادگی به خطوط قرمز ایران تن نخواهند داد. آمریکایی ها که حاضر نیستند کشوری مانند آلمان را که در زمین آنها بازی میکند و امروز بعنوان یکی از قطب های صنعتی جهان مطرح است به جهت جنگ جهانی دوم ببخشد و معادله 5+1 را تبدیل به 6 کند ، چگونه حاضر خواهد شد که در یک فضای معمولی تن به خطوط قرمز مطرح شده توسط ایران بدهد .


 در این بین ناگهان موضوعی توسط مدیر مسئول روزنامه ی کیهان مطرح شد که اولا بسیار تعجب برانگیز بود و ثانیا بنظر میرسید از محرمانه ترین بخش مذاکرات سخن گفته میشود . نوشته شدن یک پیش نویس مجدد اما بسیار مبهم و بردن آن برای رؤسای  کشورهای طرف مذاکره و فشار ناگهانی آمریکایی ها و پس از آن سایر اعضای غربی با طرح پذیرش این پیش نویس و قرار دادن ایران بر سر دوراهی پذیرش آن و یا مخالفت با مذاکره اصل خبر بوده و نتیجه ی حاصله از آن با توجه به برخی از کلمات قصار وزیر امور خارجهکشور که با ظرافت کامل گفتند توافق انجام خواهد شد ونتیجه بسته به رفتار سیاسی کشور دارد ، در حقیقت قرار دادن رهبر معظم انقلاب بر سر دوراهی پذیرش یک پیش نویس کاملا مبهم و بلکه مشکوک که نتیجه ای جز برد – باخت به نفع غربی ها نخواهد داشت و یا خروج از مذاکرات و دادن حق هر گونه رفتاری به طرف غربی ، برداشتی بود که از توضیحات شریعتمداری بر می آمد.


 این تحلیل و خبر واکنش های بسیار جالبی را در طرفداران توافق و دولت به همراه داشت ، که بنظر میرسد باید گفت ، آری ، آقایشریعتمداری شما متهمید !! متهمید که مدار آمریکا شناسیتان را با رهبر معظم انقلاب تنظیم کرده اید و در اغلب موارد نظر ایشان را در قالب رسانه مطرح میکنید ، متهمید که اعتقاد دارید نباید به سادگی در زمین غربی ها بازی کرد و اجازه زیاده خواهی به آنها داد، شما متهمید که با انتقادات دلسوزانه برخی از فریبکاری هایی که در برخی از افراد وجود دارد و ممکن است دولت را نخواسته به سمت اشتباه ببرد معلوم میکنید ، شما متهمید که از هیچ رانت و باندی استفاده نمیکنید و با رانتها چه منسوب به هاشمی باشد و چه خاتمیو چه در کنار احمدی نژاد زیسته باشند و چه در ساختمان امروز پاستور لانه کرده باشند افشاگرانه برخورد میکنید و بالاخره شما متهمید چون توانستید با تحلیل رفتارهای مختلف غربی ها و تیم مذاکره کننده ، به شیوه ی کلاه برداری غربی ها که چندین بار مقام معظم رهبری از آن ابراز نگرانی کردند پی ببرید . لطفا خودتان با وجدانی که دارید در رسانه ی خودتان به این اتهامات پاسخ دهید تا بر همگان جرائم شما واضح و روشن گردد. منبع: البرزبان

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات