مدیر فرهنگی ـ اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم‎آباد:

لرستان خبر: مدیر فرهنگی ـ اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم‎آباد گفت: برنامه‎های فرهنگی متفاوتی برای مهر آینده در دانشگاه آزاد واحد خرم‎آباد برگزار خواهد شد که تمام سعی واحد فرهنگی این واحد آموزشی کمک به ورود دانشجویان به عرصه‎های «فرهنگی» است.

لرستان خبر ،'جواد مؤیدی' مدیر فرهنگی ـ اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرمآباد افزود: همچنین آبان ماه آینده برنامه «حامیان فرهنگ اسلامی» به منظور افزایش بصیرت دینی و مهارت فرهنگی در این دانشگاه برگزار خواهد شد.
 

مؤیدی با بیان این که برنامه حامیان فرهنگ اسلامی در سه بخش اندیشهای، مهارتی و فوق برنامه با عضویت دانشجویان برگزار خواهد شد، تصریح کرد: براساس این طرح 80 دانشجو در برنامهای یک هفتهای توسط اساتید مجرب و توانمند سطح کشور و استان نه تنها در مسائل دینی بلکه در حوزههای فیلمسازی، آییننامهها و... آموزش خواهند دید.
 

وی اظهار کرد: طرح یک هفته به طور شبانه روز در این دانشگاه برگزار میشود و سعی ما بر این است که از وجود دانشجویان به عنوان همکار فرهنگی در این خصوص استفاده کنیم.

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات