حسن تفتیان نماینده ایران در ماده ۲۰۰ متر جام کازانف قزاقستان، مدال طلا را از آن خود کرد.

سریعترین دونده جوان آسیا با طی کردن ۲۰۰ متر در مدت زمان ۲۰ ثانیه و ۷۹ صدم ثانیه از رسیدن به حد نصاب ۲۰۰ متر مسابقات قهرمانی جهان بازماند. حدنصاب مسابقات قهرانی جهان در ۲۰۰ متر، ۲۰ ثانیه و ۵۲ صدم ثانیه و ۲۰ ثانیه و ۶۰ صدم ثانیه است.

رضا قاسمی دیگر نماینده ایران نیزدر این رقابت شرکت کرده بود.

کیوان قنبرزاده در پرش ارتفاع دیگر نماینده ایران است که هم اکنون در حال انجام مسابقه خود است. او تنها در صورتی که بیش از ۲ متر و ۲۸ سانتیمتر بپرد می تواند جواز حضور در مسابقات قهرمانی جهان را به دست آورد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات