این روزها دربازارگمانه زنی های سیاسی واجتماعی برای چینش اعضای کابینه، موضوع تعیین مدیران میانی برای سازمان ها وشرکت های مهم نیز داغ شده است. سازمان تامین اجتماعی از جمله سازمانهایی است که تعیین مدیرعاملش ازاهمیت خاصی برخورداراست.

  درپی مطرح شدن اسامی علی ربیعی، مرتضی بانک، سهیلا جلودارزاده، مرتضی لطفی وغلامرضا انصاری، محمدشریف زادگان وصالحی امیری، برای تصدی وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی، این روزها بازارگمانه زنی تعیین مدیران میانی برای سازمان ها وشرکت های مهم نیز داغ شده است. سازمان تامین اجتماعی از جمله سازمان هایی است که تعیین مدیرعاملش ازاهمیت خاصی برخورداراست.

بنابه این گزارش به لحاظ اهمیت استراتژیک سازمان مذکورازنظر اقتصادی، درمانی واجتماعی همواره دردولت های پس از انقلاب اسلامی، مدیریت این سازمان از اهمیت خاصی برخورداربوده است وگروه های سیاسی تلاش وسیعی برای بدست آوردن این پست کلیدی را انجام می دهند.

این روزها دراوضاع واحوال حدس وگمان ها نام سه نفر از مدیران باتجربه برای تصدیگری مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی بیشتر از دیگر افراد به گوش می رسد: دکترمهدی کرباسیان، دکترمحمدستاریفرودکترغلامرضا سلیمانی امیری.

منصوب شدن یکی از این سه نفر، درگروی انتخاب بعضی از سیاسیون دیگر بعنوان وزیر تعاون، کارورفاه اجتماعی می باشد، که درمحافل سیاسی گفته می شود اگرانتخاب وزیر وزارتخانه مذکور به شرح زیر اتفاق بیافتد، پست مدیرعاملی سازمانی هم نصیب یکی از سه نفرمذکورمی شود:

۱- درصورت انتخاب علی ربیعی، مرتضی لطفی ویا سهیلا جلودارزاده بعنوان وزیر، مهدی کرباسیان مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی خواهدشد.

۲- درصورت انتخاب مرتضی بانک، بعنوان وزیر، محمدستاریفرمدیرعامل سازمان تامین اجتماعی خواهدشد.

۳-درصورت انتخاب صالحی امیری معاون فرهنگی فعلی، مرکزتحقیقات استراتژیک، غلامرضا سلیمانی امیری مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی خواهدشد.

۴-درصورت انتخاب شریف زادگان بعنوان وزیر، غلامرضا سلیمانی امیری مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی خواهدشد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات